Inlägg publicerade under kategorin Utveckling - veckla ut och in...

ANNONS
Av klara - 26 juli 2009 17:57

När det gäller att omvandla Medvetandets Natur som det heter kan många saker hända. I mitt arbete möter jag och mina Kollegor många som hamnat i "psykos" vilket har föranlett mig att forska länge och ofta i ämnet. I ett samtal per telefon kom återigen tung, giftig medicinering upp, i relation till Transpersonell Psykologi och - Healing, detta ack så brännbara ämne!

Utan att gå in alltför djupt vill jag ta upp en del tankegångar här - vilket är ganska nytt; jag brukar inte skriva om Mat och om Psyket; i alla fall inte så ofta...


Kanske också på sin plats att understryka att det jag skriver inte är några fakta utan endast ett uttryck för min personliga syn som vilar på mina Upplevelser och Erfarenheter - jag har också full Respekt för andra upplevelser, erfarenheter och åsikter och den som vill är Hjärtligt Välkommen att dela med sig.

Genom min Kollega får jag höra talas om en Ung Man som kontaktat honom efter en Healing hos en alternativ terapeut.

Efter behandlingen börjar Mannen "höra röster" och upplever att "någon" är "ute efter honom". Den Unge Mannen är i vanliga fall mycket lugn och sansad men blir nu allt oftare "aggressiv" och fungerar inte i skolan. Efter ett raseriutbrott hamnar han på psyket där han berättar om sina samtal med "djävulen". Han talar också om för läkaren att han är övertygad om att han ska "straffas" och "brinna i helvetet". Läkaren avfärdar både Helvetet och Djävulen och säger att ingetdera existerar - annat i den sjuka Hjärnan som den Unge Mannen nu plötsligt dras med.


Ur ett annat perspektiv kan vi konstatera att läkaren avvisar de minnen som Healingen dragit upp till ytan. Läkaren har ingen annan kunskap om hur han ska bemöta de tillstånd den Unge Mannen befinner sig i, annat än medicinering.


Genom att säga att Hjärnan är sjuk bekräftar läkaren också den Unge Mannens vanföreställningar och - "sjukdomstillståndet" förvärras. 

När ingen utomstående kan bemöta den Unge Mannen drar sig Medvetandet tillbaka helt och han "faller i koma" - det tillstånd vi också känner igen som "medvetslöshet".


Den Unge Mannen får omedelbart diagnosen "psykos".

Han får också starka doser antidepressiv medicin och efter tre veckor skrivs han ut. Han har då ingen samtalskontakt bokad men däremot tid för återbesök hos en läkare, som ska skriva ut ny medicin.


Någon uppföljning eller utredning görs inte och den Unge Mannen går in i en djup depression. Hans Liv rasar samman. Han förlorar sin bostad och "gör sig osams" med sin "familj" och sina "vänner". Han åker ut och in på psyket och får allt starkare medicinering och - tvångsvård.

 

Min kollega och jag för under den här tiden långa samtal om den Unge Mannen som tar kontakt med min Kollega - drygt ett år efter den första vistelsen på psyket.


Bland annat samtalar vi om Kerstin Stina Carlssons bok Transcendens eller psykos - en personlig berättelse om ett Andligt Uppvaknande.


Min Kollega börjar föra samtal med den Unge Mannen om hans Tro.

Det visar sig nu att Klienten vuxit upp utan sina föräldrar med en Kvinna som straffar och hotar honom dagligen under flera år - bland annat genom att repetera att han "kommer att hamna i helvetet" och att "djävulen är den enda som kommer att stå ut med dig". Etc.


Min Kollega är bland annat utbildad i Transpersonell Psykologi och i  Carlssons bok finns en mycket bra översättning av en av Stanislav Grofs föreläsningar i Prag - i bilagan på sidan 136. Riktigt tydlig!

Det som intresserar mig är hur vi Människor kan avprogrammera vår Hjärna ifrån de föreställningar som begränsar oss - och det finns många olika Vägar att gå.


Min erfarenhet är att vi aldrig kan ge bort något vi själva inte har och därför är det enligt min mening bortkastat - och rent av skadligt -  att terapeuter och läkare som enbart har höga universitetspoäng med allehanda examina och tillhörande Titlar försöker "bota" andra när de själva håller sina egna begränsningar vid liv.

Alltför många gånger möter vi "Hjältar" som kastar sig ut för att försöka "Flyga" och kraschlandar på psyket och medicineras till oigenkännlighet av "läkare" - som egentligen inte är någonting annat än "legala dealare".

Jag vet, det låter hårt. Och det är det också.

Naturligtvis gäller det inte alla - om än alldeles för många fortfarande.

Och naturligtvis är inte all medicinering av onda - tvärtom är det ibland ett nödvändigt komplement. Vad som däremot är dömt att misslyckas är alla smärtsamma försök att ersätta Mänsklig Kontakt med medicinering.


- Har du någon att prata med? frågade min Kollega den Unge Mannen.

Det hade han inte. Han träffade bara "sin läkare" på sjukhuset då och då när han skulle få ett nytt recept.

Stanislav Grof har bland många av sina alldeles utmärkta böcker bland annat skrivit en som behandlar ämnet "Andliga Kriser" - Spiritual Emergency - som heter The stormy search for the Self - även Spiritual Emergency, When the Impossible Happens, Psychology for the Future och hans senaste: LSD: Doorway to the Numinous: The Groundbreaking Psychedelic Research Into Realms of the Human Unconscious är mycket läsvärda.

Om vi utgår ifrån det som Grof (och många med honom) anser - att Andlig utveckling är en Naturlig Förmåga hos alla Människor; en utveckling mot Helhet som innehåller upptäckter av vad vi verkligen förmår - kommer vi också att möta det som kallas "Andlig Kris".


"Krisen" innebär att den Inre Omvandlingen sker så snabbt och är så omvälvande att vi har svårt att fungera i vår vardag. Vi kan höra Röster, kroppsdelar kan försvinna plötsligt, vi kan Se saker som "inte finns" och mycket mycket mer.


Det första steget för att hjälpa den som är i "kris" bör alltså vara att definiera det tillstånd den Människan befinner sig i när hon tappar fotfästet i Verkligheten.


Är det fråga om en "psykos" med Andliga krisinslag eller en Andlig Kris med psykotiska inslag? Eller är det någonting annat?

Först när vi definierat detta, vet vi hur vi bäst kan hjälpa den Människan.

Att utgå ifrån att den som drabbas av en "Andlig Kris" och är på randen till en Inre Omvälvning är helt naturligt något annat än att se på det som sker med "sjukdomsglasögon" - att dessa tillstånd diagnosticeras som "psykos" är fortfarande mer regel än undantag i traditionella sammanhang.


Den som är "sjuk" ska naturligtvis "botas" och metoderna som används på sjukhusen fördunklar nästan alltid Upplevelsens Värde - därtill ska vi komma ihåg att det är ytterst få traditionella psykologer, psykiatriker och läkare som själva bär med sig erfarenheter från den "farofyllda Färden mellan Världarna".

"Som en följd av denna snedvridna uppfattning", skriver Anna Stina Carlsson i sin bok, "räknas automatisk många människor som genomgår en naturlig andlig utvecklingsprocess till samma kategori som de som lider av verklig mental sjukdom...".

Det är sorgligt! Och ett verkligt slöseri med våra Inre Mänskliga Resurser.


Med rätt omsorg kan den som upplevt en "Kris" återvända med ökad Visdom och Kraft  - ofta utöver det vanliga. De flesta som "dött och återuppstått"  är både Ödmjuka och Goda Vägledare med en Levande Förmåga att hjälpa andra som gör en liknande "resa" och börjar "se och höra" konstiga "saker".


Stanislav Grof och hans hustu Christina har vigt sitt Liv åt att öka förståelsen för "Kriser" i samband med Andlig Utveckling för att Människor med "annorlunga upplevelser" ska få lett lämpligt bemötande och - framför allt - Professionell Vägledning ut ur "Krisen".

I sin bok Religions, Values, and Peak Experiences skriver Abraham Maslow 1994:

"...vetenskapsmännen i allmänhet och psykologer och psykiatriker i synnerhet saknar ödmjukhet och uttalar sig självklart om världen och kosmos trots att de är omedvetna om hur lite de egentligen vet om mysteriet..."

Låt oss hoppas att fler och fler får hjälp att omfamna och bearbeta sina egna erfarenheter. Och att det Transpersonella Perspektivet, som ugår ifrån en "modell av psyket" som även omfattar den Andliga Dimensionen, blir mer och mer praxis i de här sammanhangen.


Och hur gick det med den Unge Mannen?
Ja, han påbörjade en psykodynamisk terapi varvat med Healing.

Till att börja med fick han fick hjälp att återställa balansen mellan det Medvetna och det Omedvetna. Han fick också hjälp att hålla sitt eget energifält fritt från begränsande Energier, och han lärde sig att grunda sig ordentligt Här och Nu!


Ett av målen var att han skulle bli Fri ifrån sina begränsande föreställningar och kapabel att ta fullt ansvar för sig själv och sina beslut. Med hjälp av en balanserad integration av både fysiska, mentala, emotionella, andliga och astrala aspekter kunde han efter hand trappa ner dosen av Cipralex och så småningom upphörde medicineringen helt .

Med hjälp av terapi och Healing flyttades fokus ifrån det "patologiska" som styrde konflikter och problematik, till de positiva sidorna i hans personlighet.

Han fick också klart för sig att den programmering han genomgått som Barn inte hade med honom att göra - som Barn blev han Offer för frustrerade vuxna och istället för att betraktas som ett symtom blev han orsaken till det "helvetet" som pågick utanför honom.

Med tanke på att Mannen var så ung när han ordinerades Cipralex blev jag iskall när min kollega läste högt under rubriken "Varningar och försiktighetsmått" i Fass:

"Cipralex ska inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år. I kliniska studier förekom självmordsrelaterat beteende (självmordsförsök och självmordstankar) och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) mer frekvent hos barn och ungdomar som behandlades med antidepressiva läkemedel än hos dem som behandlades med placebo. Om man på grundval av kliniska behov ändå beslutar att behandla en patient under 18 år, ska patienten noggrant övervakas med avseende på eventuella självmordssymtom".


Och i nästa stycke:

"Dessutom saknas uppgifter om säkerhet på lång sikt hos barn och ungdomar beträffande tillväxt och mognad samt kognitiv och beteendemässig utveckling...


Den Unge Mannen skulle fylla 17 år när han "fick sin psykos" som han sa.

Idag är han 20 och har bestämt sig för att fortsätta studera.

Blir ni förvånade om jag säger att han vill bli Psykolog - för att hjälpa andra i samma situation som den som nästan "tog livet av honom"...


Ja mina Vänner, hur ser era tankegångar, upplevelser och erfarenheter ut i de här frågorna?


"Två saker fyller mig med förundran, stjärnhimlen över mig och morallagen inom mig..." - Immanuel Kant.


ANNONS
Av klara - 11 maj 2009 17:08


När det gäller att omvandla Medvetandets Natur som det heter kan många saker hända. I mitt arbete möter jag och mina kollegor många som hamnat i "psykos" vilket har föranlett mig att forska länge och ofta i ämnet. I ett samtal per telefon kom återigen tung, giftig medicinering upp, i relation till Transpersonell Psykologin och - Healing, detta brännbara ämne!

Utan att gå in alltför djupt vill jag ta upp en del tankegångar här - vilket också är ganska nytt; jag brukar inte skriva om Mat och inte om Psyket; i alla fall inte så ofta.


Kanske också på sin plats att  understryka att det jag skriver inte är några fakta utan endast ett uttryck för min personliga syn som vilar på mina Upplevelser och Erfarenheter - jag har också full Respekt för andra upplevelser, erfarenheter och åsikter och den som vill är Hjärtligt Välkommen att dela med sig.

Genom en kollega får jag höra talas om en Ung Man som kontaktat honom efter en Healing hos en alternativ terapeut.

Efter behandlingen börjar Mannen "höra röster" och upplever att "någon" är "ute efter honom". Den Unge Mannen är i vanliga fall mycket lugn och sansad men blir nu allt oftare "aggressiv" och fungerade inte i skolan. Efter ett raseriutbrott hamnar han på "psyket" där han berättar om sina samtal med "djävulen". Han talar om för läkaren att han är övertygad om att han ska "straffas" och "brinna i helvetet". Läkaren avfärdar både Helvetet och Djävulen och säger att ingetdera existerar - annat i den sjuka Hjärnan som den Unge Mannen nu plötsligt dras med.


På sjukhuset får den Unge Mannen snabbt diagnosen "psykos".

Han får också starka doser antidepressiv medicin och efter tre veckor skrivs han ut. Han har då ingen samtalskontakt bokad men däremot tid för återbesök hos en läkare, som ska skriva ut ny medicin.

Någon uppföljning eller utredning görs inte och den Unge Mannen går in i en djup depression. Hans Liv rasar samman. Han förlorar sin bostad och "gör sig osams" med sin "familj" och sina "vänner". Han åker ut och in på psyket och får allt starkare medicinering och tvångvård.

 

Min kollega och jag förde långa samtal om den Unge Mannen som fick kontakt med min Kollega drygt ett år efter den första vistelsen på psyket. Bland annat samtalade vi om Kerstin Stina Carlssons bok "Transcendens eller psykos - en personlig berättelse om ett Andligt Uppvaknande".


Min Kollega börjar föra samtal med den Unge Mannen om hans Tro. Det visar sig nu att Klienten vuxit upp utan sina föräldrar med en Kvinna som straffar och hotar honom dagligen under flera år - bland annat genom att  repetera att han "kommer att hamna i helvetet" och att "djävulen är den enda som kommer att stå ut med dig". Etc.


Min Kollega är bland annat utbildad i Transpersonell Psykologi och i  Carlssons bok finns en mycket bra översättning av en av Stanislav Grofs föreläsningar i Prag också - i bilagan på sidan 136. Riktigt tydlig!

Det som intresserar mig är hur vi Människor kan avprogrammera vår Hjärna ifrån de föreställningar som begränsar oss - och det finns många olika Vägar att gå. Min erfarenhet är att vi aldrig kan ge bort något vi själva inte har och därför är det enligt min mening bortkastat - och rent av skadligt -  att terapeuter och läkare som enbart har höga universitetspoäng med allehanda examina och tillhörande Titlar försöker "bota" andra när de själva har sina egna begränsningar kvar.

Alltför många gånger har vi mött "Hjältar" som kastat sig ut för att försöka "Flyga" och kraschlandat på psyket och medicinerats till oigenkännlighet av "läkare" - som egentligen inte är någonting annat än "legala dealare".

Jag vet, det låter hårt. Och det är det också.

Naturligtvis gäller det inte alla om än alldeles för många.

- Har du någon att prata med? frågade min Kollega den Unge Mannen.

Det hade han inte. Han träffade bara "sin läkare" på sjukhuset då och då när han skulle få ett nytt recept.

Stanislav Grof har bland många av sina alldeles utmärkta böcker bland annat skrivit en som behandlar ämnet "Andliga Kriser" - Spiritual Emergency - som heter The stormy search for the Self - även Spiritual Emergency, When the Impossible Happens, Psychology for the Future och
hans senaste: LSD: Doorway to the Numinous: The Groundbreaking Psychedelic Research Into Realms of the Human Unconscious är mycket läsvärda.

Om vi utgår ifrån det som Grof (och många med honom) anser - att Andlig utveckling är en Naturlig Förmåga hos alla Människor; en utveckling mot Helhet som innehåller upptäckter av vad vi verkligen förmår - kommer vi också att möta det som kallas "Andlig Kris".


"Krisen" innebär att den Inre Omvandlingen sker så snabbt och är så omvälvande att vi har svårt att fungera i vår vardag. Vi kan höra Röster, kroppsdelar kan försvinna plötsligt, vi kan Se saker som "inte finns" och mycket mycket mer.


Det första steget för att hjälpa den som är i "kris" bör alltså vara att definiera det tillstånd den Människan befinner sig i när hon tappar fotfästet i Verkligheten.


Är det fråga om en "psykos" med Andliga krisinslag eller en Andlig Kris med psykotiska inslag? Eller är det någonting annat?

Först när vi definierat detta, vet vi hur vi bäst kan hjälpa den Människan.

Att utgå ifrån att den som drabbas av en "Andlig Kris" och är på randen till en Inre Omvälvning är helt naturligt något annat än att se på det som sker med "sjukdomsglasögon" - att dessa tillstånd diagnosticeras som "psykos" är fortfarande mer regel än undantag i traditionella sammanhang.


Den som är "sjuk" ska naturligtvis "botas" och metoderna som används på sjukhusen fördunklar nästan alltid Upplevelsens Värde - därtill ska vi komma ihåg att det är ytterst få traditionella psykologer, psykiatriker och läkare som själva bär med sig erfarenheter från den "farofyllda färden mellan Världarna".

"Som en följd av denna snedvridna uppfattning", skriver Anna Stina Carlsson i sin bok, "räknas automatisk många människor som genomgår en naturlig andlig utvecklingsprocess till samma kategori som de som lider av verklig mental sjukdom...".

Det är sorgligt! Och ett verkligt slöseri med våra Inre Mänskliga Resurser.


Med rätt omsorg kan den som upplevt en "Kris" återvända med ökad Visdom och Kraft  - ofta utöver det vanliga. De flesta jag känner som "dött och återuppstått"  är både Ödmjuka och Goda Vägledare med en Levande Förmåga att hjälpa andra som gör en liknande "resa" och börjar "se och höra" konstiga "saker".


Stanislav Grof och hans hustu Christina har vigt sitt Liv åt att öka förståelsen för "Kriser" i samband med Andlig Utveckling för att Människor med "annorlunga upplevelser" ska få lett lämpligt bemötande och - framför allt - Professionell Vägledning ut ur "Krisen".

I sin bok "Religions, Values, and Peak Experiences" skrev Abraham Maslow 1994:

"...vetenskapsmännen i allmänhet och psykologer och psykiatriker i synnerhet saknar ödmjukhet och uttalar sig självklart om världen och kosmos trots att de är omedvetna om hur lite de egentligen vet om mysteriet..."

Låt oss hoppas att fler och fler får hjälp att omfamna och bearbeta sina egna erfarenheter. Och att det Transpersonella Perspektivet, som utifrån ifrån en "modell av psyket" som även omfattar den Andliga Dimensionen, blir mer och mer praxis i de här sammanhangen.


Och hur gick det med den Unge Mannen?
Ja, han påbörjade en psykodynamisk terapi varvat med Healing.

Till att börja med fick han fick hjälp att återställa balansen mellan det Medvetna och det Omedvetna. Han fick också hjälp att hålla sitt eget energifält fritt från begränsande Energier, och han lärde sig att grunda sig ordentligt Här och Nu!


Ett av målen var att han skulle bli Fri ifrån sina begränsande föreställningar och kapabel att ta fullt ansvar för sig själv och sina beslut. Med hjälp av en balanserad integration av både fysiska, mentala, emotionella, andliga och astrala aspekter kunde han efter hand trappa ner dosen av Cipralex och så småningom upphörde medicineringen helt .

Med hjälp av terapi och Healing flyttades fokus ifrån det "patologiska" som styrde konflikter och problematik, till de positiva sidorna i hans personlighet.

Han fick också klart för sig att den programmering han genomgått som Barn inte hade med honom att göra - som Barn blev han Offer för frustrerade vuxna och istället för att betraktas som ett symtom blev han orsaken till det "helvetet" som pågick utanför honom.

Med tanke på att Mannen var så ung när han ordinerades Cipralex blev jag iskall när min kollega läste högt under rubriken "Varningar och försiktighetsmått" i Fass:

"Cipralex ska inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år. I kliniska studier förekom självmordsrelaterat beteende (självmordsförsök och självmordstankar) och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) mer frekvent hos barn och ungdomar som behandlades med antidepressiva läkemedel än hos dem som behandlades med placebo. Om man på grundval av kliniska behov ändå beslutar att behandla en patient under 18 år, ska patienten noggrant övervakas med avseende på eventuella självmordssymtom".


Och i nästa stycke:

"Dessutom saknas uppgifter om säkerhet på lång sikt hos barn och ungdomar beträffande tillväxt och mognad samt kognitiv och beteendemässig utveckling...


Ja mina Vänner, hur ser era tankegångar, upplevelser och erfarenheter ut i de här frågorna?


"Två saker fyller mig med förundran, stjärnhimlen över mig och morallagen inom mig..." - Immanuel Kant.

 

Av klara - 15 december 2008 08:12

När Oriah Mountain Dreamer kom hem efter en fest med meningslöst prat skrev hon den här texten som heter The Invitation. Här är en fri översättning denna klara decembermorgon ifrån ett Vitt Hus på Vintergatan i ett litet Hörn av Universum...


Inbjudan
"Det intresserar mig inte vad du har för yrke.
Jag vill veta vad du brinner för och om du vågar drömma om att möta ditt hjärtans längtan.

Det intresserar mig inte hur gammal du är.
Jag vill veta om du kommer att ta risken att framstå som en dåre för kärlekens skull, för dina drömmar och för äventyret att leva.

Det intresserar mig inte hur planeterna stod när du föddes.
Jag vill veta om du berört kärnan i din egen sorg. Om livets svek har öppnat dig eller om du har krymt ihop och stängt av för ytterligare smärta.

Jag vill veta om du kan sitta med smärta, min eller din egen, utan att försöka gömma den, mildra den eller göra något åt den.

Jag vill veta om du kan vara med glädje, min eller din egen, om du kan dansa vilt och låta extasen uppfylla dig ända ut i fingrar och tår utan att mana oss att vara försiktiga, realistiska eller hålla de mänskliga begränsningarna i minnet.

Det intresserar mig inte om historien du berättar är sann.
Jag vill veta om du kan göra någon annan besviken för att förbli sann mot dig själv; om du kan bära anklagelser om svek och inte svika din egen själ. Jag vill veta om du kan vara sann och därför pålitlig.

Jag vill veta om du kan se skönhet även om varje dag inte ter sig underbar och om du kan låta skönheten bli din livskälla.

Det intresserar mig inte var du bor eller hur mycket pengar du tjänar.

Jag vill vet om du kan stiga upp efter en lång natts sorg och förtvivlan, mörbultad in i märgen och ändå göra det som behövs för Barnen.

Det intresserar mig inte var, eller vad, eller med vem du har studerat.

Jag vill veta vad som håller dig inifrån när allt annat faller bort.

Jag vill vet om du kan vara ensam med dig själv och i sanning tycker om ditt eget sällskap i de tomma stunderna.

Det intresserar mig inte vem du känner eller hur du kom hit.

Jag vill veta om du kan stå mitt i elden och brinna med mig utan att rygga tillbaka.

Jag vill veta om du kan leva med misslyckanden, dina eller mina, och ändå stå vid stranden när fullmånenes silverglans lyser och ropa
JA!"


Originalet hittar du här:

http://www.oriahmountaindreamer.com/

Av klara - 27 november 2008 18:32

Favorit i repris =)

Av klara - 16 juli 2008 12:14

En hälsning till oss alla inför Fullmånen i Stenbocken på fredag: Träna oss att böja på Knäna och Tåla vårt eget Mod. Låt oss vara ödmjuka och fast beslutna om att det är vi som skapar Världen. Vi får kanske inte alltid det vi Önskar oss, men vi får alltid det vi Behöver. Och på ett eller annat sätt kommer det att visa sig att det vi har sått kommer

att Blomma. Det kanske tar några år, men i slutändan finns det inga Förlorare...


Av klara - 19 maj 2008 11:51

Sinnesjämvikt gott folk! Imorgon är det fullmåne i Skorpionen igen (andra gången i år) och samtidigt firas Wesak, en av Österlandets stora högtider som påminner oss om Buddhas Välsignelse. Allting är förgängligt utom vår egen förvandling. Och med allt mörker som väller upp överallt på Planeten kan vi stilla oss i en tyst meditation med öppna Hjärtan och be en Bön som ger oss Kraft att fortsätta bygga upp den Globala Empatin. Oavsett vilka vi är, vad vi gör och vart vi befinner oss, tillhör vi alla En och samma Familj...


Wesak 2008 - Part One.

Part Two.


Bilden är från esotericpublishing.com och föreställer Wesak Valley i Tibet.

Av klara - 10 april 2008 23:20

Just det! Psykoterapimässan 2008 i Älvsjö fortsätter fredag och lördag 11-12 april. Intressant program med många föreläsningar...


Bilden är från psykoterapimassan.se

klara...

på besök...

Fråga mig

1 besvarad fråga

GÄSTBOK*******

Kategorier...

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2016
>>>

Nya inlägg...

Vad tycker du...

Var vill du helst bo?
 I en Stad
 Nära Naturen
 På en Ö
 På en Annan Planet...

Arkiv...

Länkar...

RSS

Sabotera Spam - Klicka Här

Dagens Ord...

Pop

Populära bloggar

Följ bloggen

Följ på besök ... med Blogkeen
Följ på besök ... med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se